top of page

Ugovor o prodaji na daljinu

Ugovor o prodaji na daljinu (općenito)

ČLANAK 1. - STRANKE UGOVORA

PRODAVAC:
Adresa:
e-mail:

KUPAC: Kupac (stvarna ili pravna osoba koja naručuje s naše web stranice)

ČLANAK 2 - PREDMET UGOVORA:

Predmet ovog ugovora je Zakon br. 4077 o zaštiti potrošača i principima primjene i ugovora na daljinu u vezi s prodajom i isporukom robe/usluga koje je Kupac naručio elektroničkim putem od ... To je odluka prava i obveze stranaka sukladno odredbama Uredbe o postupku. Kupac, osnovne karakteristike robe/usluge koje se prodaju, prodajna cijena, način plaćanja, uvjeti isporuke itd. Prihvaća i izjavljuje da je upoznat sa svim preliminarnim informacijama i ima pravo na "povlačenje" u vezi s robom/uslugom koja je predmet prodaje, da te preliminarne informacije potvrđuje u elektroničkom okruženju i potom naručuje robu/usluge u skladu s odredbama ovog ugovora. Preliminarne informacije i račun na stranici za plaćanje na web stranici sastavni su dio ovog ugovora.

ČLANAK 3 - DATUM UGOVORA:

Ova dva primjerka ugovora, koje je prethodno potpisao prodavatelj, kupac je prihvatio potpisom dana .... a jedan primjerak će biti poslan na e-mail adresu kupca.

ČLANAK 4 - ISPORUKA ROBA/USLUGA, MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA I NAČIN ISPORUKE:

Roba/usluga će biti isporučena na .... na adresu .... koju je kupac zatražio dostavu.

ČLANAK 5 - TROŠKOVI ISPORUKE I IZVOĐENJE:

Troškovi dostave padaju na teret Kupca. Ako je prodavatelj na web stranici izjavio da će troškove dostave onih koji kupuju iznad deklariranog iznosa snositi on ili da će izvršiti besplatnu dostavu u okviru akcije, trošak dostave pripada prodavatelju. dostava; Radi se u najkraćem mogućem roku nakon što su zalihe raspoložive i trošak robe prebačen na račun prodavatelja. Prodavatelj isporučuje robu/usluge u roku od 30 (trideset) dana od narudžbe i zadržava pravo produžiti dodatnih 10 (deset) dana uz pismenu obavijest u tom roku. Ako iz bilo kojeg razloga trošak robe/usluge nije plaćen ili poništen u bankovnoj evidenciji, smatra se da je prodavatelj oslobođen obveze isporuke robe/usluge.

ČLANAK 6 - IZJAVE I OBVEZE KUPCA:

Kupac će ugovorenu robu/uslugu pregledati prije zaprimanja; udubljena, slomljena, poderana ambalaža itd. oštećena i neispravna roba/usluga neće biti primljena od kargo tvrtke. Zaprimljena roba/usluga smatrat će se neoštećenom i netaknutom. Kupac je dužan pažljivo zaštititi robu/uslugu nakon isporuke. Ako se želi iskoristiti pravo na odustanak, robe/usluge se ne smiju koristiti. Račun se mora vratiti. U slučaju da nadležna banka ili financijska institucija ne plati cijenu robe/usluge prodavatelju zbog nepoštene ili nezakonite upotrebe kreditne kartice kupca nakon isporuke robe/usluge od strane neovlaštenih osoba, što nije krivnjom kupca, Kupac je dužan platiti robu/uslugu 3 (Tri) dužan je poslati prodavatelju u roku od istog dana. U tom slučaju troškove dostave snosi kupac.

ČLANAK 7 - IZJAVE I OBVEZE PRODAVAČA:

Prodavatelj je odgovoran za isporuku ugovorene robe/usluge netaknute, kompletne, u skladu s kvalifikacijama navedenim u narudžbi, te s jamstvenim dokumentima i korisničkim priručnicima, ako ih ima. Ako se roba/usluga predmet ugovora treba isporučiti drugoj osobi/organizaciji od kupca, prodavatelj se ne može smatrati odgovornim ako osoba/organizacija koja će biti isporučena ne prihvati isporuku. Prodavatelj vraća trošak robe/usluge i vrijedne papire, ako ih ima, u roku od 10 (deset) dana od primitka obavijesti o odustajanju. Roba/usluga se vraća u roku od 20 (dvadeset) dana. Iz opravdanih razloga, prodavatelj može kupcu isporučiti jednaku kvalitetu i cijenu prije isteka ugovornog roka izvršenja. Ako prodavatelj smatra da je izvršenje robe/usluge postalo nemoguće, o tome obavještava kupca prije isteka roka izvršenja ugovora. Uplaćena cijena i dokumenti, ako ih ima, vraćaju se u roku od 10 (deset) dana. Neispravna ili neispravna roba/usluga od robe/usluga prodanih sa ili bez jamstvenog lista može se poslati prodavatelju na nužni popravak u okviru jamstvenih uvjeta, u kojem slučaju troškove dostave snosi prodavatelj.

ČLANAK 8 - ZNAČAJKE DOBRE/USLUGE PREDMET UGOVORA:

Vrsta i vrsta, količina, marka/model, boja i prodajna cijena robe/usluga, uključujući sve poreze, navedeni su u informacijama na stranici za promociju robe/usluga na web stranici www.bilteg.com i na računu , koji se smatra sastavnim dijelom ovog ugovora.

ČLANAK 9 - GOTOVINA CIJENA ROBA/Usluga:

Cijena robe/usluga u gotovini uključena je u uzorak računa koji se šalje na kraju narudžbe i račun koji se šalje kupcu zajedno s proizvodom.

ČLANAK 10. - PROFESIONALNA CIJENA:

Cijena robe/usluge prema datumu dospijeća uključena je u račun koji se šalje kupcu zajedno s uzorkom računa koji se šalje na kraju narudžbe i proizvoda.

ČLANAK 11 - KAMATE:

Ona ne može biti veća od kamatne stope koju utvrđuje Vlada Republike Turske i, u svakom slučaju, 30%. Kupac je odgovoran banci za rad.

ČLANAK 12 - IZNOS PREUZIMANJA:

Iznos predujma za robu/uslugu uključen je u uzorak računa koji se šalje na kraju narudžbe i račun koji se šalje kupcu zajedno s proizvodom.

ČLANAK 13 - PLAN PLAĆANJA:

Ukoliko kupac kupuje kreditnom karticom i na rate, vrijedi način plaćanja koji je odabran na stranici. U obročnim transakcijama vrijede odgovarajuće odredbe ugovora potpisanog između kupca i banke vlasnika kartice. Datum plaćanja kreditnom karticom određen je uvjetima ugovora između banke i kupca. Kupac također može pratiti broj rata i plaćanja s bankovnog izvoda koji mu banka šalje.

ČLANAK 14 - PRAVO NA POVLAČENJE:

Kupac može iskoristiti svoje pravo na odustanak u roku od 7 (sedam) dana od isporuke ugovorene robe/usluge sebi ili osobi/organizaciji na naznačenu adresu. Za ostvarivanje prava na odustanak, prodavateljeva služba za korisnike mora biti obaviještena e-poštom ili telefonom u istom roku, a roba/usluga se ne smije koristiti u okviru odredbi članka 15. iu skladu s prethodnim informacije objavljene na web stranici www.bilteg.com, koje su sastavni dio ovog ugovora. U slučaju da se ovo pravo iskoristi, originalni račun za isporučenu robu/usluge obvezan je vratiti trećoj strani ili kupcu. U roku od 7 dana od primitka obavijesti o pravu na odustanak, roba/usluga se vraća kupcu, a roba/usluga se vraća u roku od 20 (dvadeset) dana. Ako originalni račun nije poslan, PDV i ostale zakonske obveze, ako ih ima, ne mogu se vratiti kupcu. Trošak dostave robe/usluga vraćene zbog prava na odustanak snosi prodavatelj.

Za narudžbe s PLAĆANJE NA VRATA, ako proizvod nije poslan, možete ga otkazati. Ako je proizvod poslan, ne možete ga otkazati. Nakon primitka tereta, pošaljite ga na našu povratnu adresu bez otvaranja paketa. Naša tvrtka može tražiti zakonska prava od KUPCA na temelju ugovora na daljinu za narudžbe koje nisu primljene na vrata.

Promijeniti

Možete kontaktirati naš tim za podršku telefonom, e-poštom ili putem kontakt obrasca kako biste zamijenili proizvod koji ste kupili na našoj web stranici i koji ispunjava uvjete za povrat. Ako proizvod nije neispravan/neispravan, sve naknade za zamjenu padaju na teret kupca.

ČLANAK 15 - ROBE/USLUGE KOJE SE NE MOGU KORISTITI UZ PRAVO NA POVLAČENJE:

Robe/usluge koje se zbog svoje prirode ne mogu vratiti su robe/usluge koje se brzo kvare i kojima je istekao rok trajanja, roba/usluge za jednokratnu upotrebu, higijenska roba/usluge, sve vrste softvera i programa koji se mogu kopirati. Osim toga, radi ostvarivanja prava na odustajanje od svih vrsta softvera i programa, raznih medija (DVD, CD i sl.), potrošnog materijala za računala i tiskanice (toner, kaseta, traka i sl.) te kozmetike, ambalaža od roba/usluga mora biti neotvorena, netaknuta i neiskorištena.

ČLANAK 16. - STATUS NAPREDOVANJA I PRAVNE POSLJEDICE:

U slučaju da kupac ne izvrši svoje transakcije kreditnom karticom, vlasnik kartice će platiti kamatu u okviru ugovora o kreditnoj kartici koji je banka sklopila s njim i odgovara banci. U tom slučaju relevantna banka može poduzeti pravni postupak; može zahtijevati troškove i odvjetničke naknade koje nastaju od kupca, a u svakom slučaju, ako kupac ne kasni zbog svog duga, kupac je suglasan platiti gubitak i štetu prodavatelja zbog zakašnjelog izvršenja duga.

ČLANAK 17 - OVLAŠĆENI SUD:

U sporovima koji mogu proizaći iz ovog ugovora, Potrošački arbitražni odbori do vrijednosti koju je proglasilo Ministarstvo industrije i trgovine, Potrošački sudovi iznad navedene vrijednosti; Građanski sudovi prvog stupnja ovlašteni su na mjestima koja se ne mogu pronaći.

bottom of page