top of page

Συμφωνία πώλησης εξ αποστάσεως

Συμφωνία πώλησης εξ αποστάσεως (Γενικά)

ΑΡΘΡΟ 1 - ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ:
Διεύθυνση:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: Πελάτης (πραγματικό ή νομικό πρόσωπο που παραγγέλνει από τον ιστότοπό μας)

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο Νόμος αριθ. δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διαδικασιών. Ο αγοραστής, τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών/υπηρεσιών που υπόκεινται σε πώληση, η τιμή πώλησης, ο τρόπος πληρωμής, οι όροι παράδοσης κ.λπ. Αποδέχεται και δηλώνει ότι γνωρίζει όλες τις προκαταρκτικές πληροφορίες και το δικαίωμα «υπαναχώρησης» σχετικά με τα αγαθά/υπηρεσίες που υπόκεινται σε πώληση, ότι επιβεβαιώνει αυτές τις προκαταρκτικές πληροφορίες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και στη συνέχεια παραγγέλνει τα αγαθά/υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης. Οι προκαταρκτικές πληροφορίες και το τιμολόγιο στη σελίδα πληρωμής του ιστότοπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ:

Αυτά τα δύο αντίγραφα της σύμβασης, τα οποία είχαν υπογραφεί προηγουμένως από τον πωλητή, έγιναν δεκτά από τον αγοραστή υπογράφοντας στις .... και ένα αντίγραφο θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Τα αγαθά/υπηρεσίες θα παραδοθούν στο .... στη διεύθυνση .... που ο αγοραστής έχει ζητήσει την παράδοση.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:

Τα έξοδα αποστολής ανήκουν στον Αγοραστή. Εάν ο πωλητής έχει δηλώσει στον ιστότοπο ότι τα έξοδα αποστολής όσων ψωνίζουν πάνω από το ποσό που έχει δηλωθεί θα καλύπτεται από τον ίδιο ή ότι θα πραγματοποιήσει δωρεάν παράδοση στο πλαίσιο της καμπάνιας, το κόστος αποστολής ανήκει στον πωλητή. διανομή; Γίνεται το συντομότερο δυνατό αφού το απόθεμα είναι διαθέσιμο και το κόστος των εμπορευμάτων μεταφερθεί στον λογαριασμό του πωλητή. Ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά/υπηρεσίες εντός 30 (τριάντα) ημερών από την παραγγελία και διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει επιπλέον 10 (δέκα) ημέρες με γραπτή ειδοποίηση εντός αυτής της περιόδου. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το κόστος των αγαθών/υπηρεσιών δεν καταβληθεί ή ακυρωθεί στα τραπεζικά αρχεία, ο πωλητής θεωρείται ότι έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση παράδοσης των αγαθών/υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ:

Ο αγοραστής θα επιθεωρήσει τα συμβατικά αγαθά/υπηρεσίες πριν τα παραλάβει. βαθουλωμένη, σπασμένη, σκισμένη συσκευασία κ.λπ. κατεστραμμένα και ελαττωματικά αγαθά / υπηρεσίες δεν θα παραληφθούν από την εταιρεία φορτίου. Τα παραλαμβανόμενα αγαθά/υπηρεσίες θα θεωρούνται άθικτα και άθικτα. Είναι ευθύνη του αγοραστή να προστατεύει προσεκτικά τα αγαθά/υπηρεσίες μετά την παράδοση. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, τα αγαθά/υπηρεσίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Το τιμολόγιο πρέπει να επιστραφεί. Σε περίπτωση που η σχετική τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν καταβάλει το τίμημα των αγαθών/υπηρεσιών στον πωλητή λόγω αθέμιτης ή παράνομης χρήσης της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή μετά την παράδοση των αγαθών/υπηρεσιών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστή, ο Αγοραστής θα πληρώσει τα αγαθά/υπηρεσίες 3 (Τρεις) υποχρεούται να το στείλει στον πωλητή εντός της ίδιας ημέρας. Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ:

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την παράδοση των συμβατικών αγαθών/υπηρεσιών ανέπαφα, πλήρη, σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στην παραγγελία και με έγγραφα εγγύησης και εγχειρίδια χρήσης, εάν υπάρχουν. Εάν τα αγαθά/υπηρεσίες που υπόκεινται στη σύμβαση πρόκειται να παραδοθούν σε άλλο πρόσωπο/οργανισμό από τον αγοραστή, ο πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εάν το πρόσωπο/ο οργανισμός που πρόκειται να παραδοθεί δεν αποδεχθεί την παράδοση. Ο πωλητής επιστρέφει το κόστος των αγαθών/υπηρεσιών και τα πολύτιμα χαρτιά, εάν υπάρχουν, εντός 10 (δέκα) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης υπαναχώρησης. Τα αγαθά/υπηρεσίες επιστρέφονται εντός 20 (είκοσι) ημερών. Για δικαιολογημένους λόγους, ο πωλητής μπορεί να προμηθεύσει τον αγοραστή με την ίδια ποιότητα και τιμή πριν από τη λήξη της συμβατικής περιόδου εκτέλεσης. Εάν ο πωλητής πιστεύει ότι η εκτέλεση των αγαθών/υπηρεσιών έχει καταστεί αδύνατη, ειδοποιεί τον αγοραστή πριν λήξει η περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης. Το καταβληθέν τίμημα και τα δικαιολογητικά, εάν υπάρχουν, επιστρέφονται εντός 10 (δέκα) ημερών. Ελαττωματικά ή ελαττωματικά αγαθά/υπηρεσίες από αγαθά/υπηρεσίες που πωλούνται με ή χωρίς πιστοποιητικό εγγύησης μπορούν να αποσταλούν στον πωλητή για την απαραίτητη επισκευή εντός των όρων της εγγύησης, οπότε τα έξοδα παράδοσης θα βαρύνουν τον πωλητή.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

Ο τύπος και το είδος, η ποσότητα, η μάρκα/μοντέλο, το χρώμα και η τιμή πώλησης των αγαθών/υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, αναφέρονται στις πληροφορίες στη σελίδα προώθησης αγαθών/υπηρεσιών στον ιστότοπο www.bilteg.com και στο τιμολόγιο , που θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΙΜΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΓΑΘΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Η τιμή σε μετρητά των αγαθών/υπηρεσιών περιλαμβάνεται στο δείγμα τιμολογίου που αποστέλλεται στο τέλος της παραγγελίας και στο τιμολόγιο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με το προϊόν.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΗ:

Η τιμή των αγαθών/υπηρεσιών σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με το δείγμα τιμολογίου που αποστέλλεται στο τέλος της παραγγελίας και του προϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΟΚΟΙ:

Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο που καθορίζει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας και, σε κάθε περίπτωση, 30%. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος έναντι της τράπεζας να εργαστεί.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ:

Το ποσό προκαταβολής των αγαθών/υπηρεσιών περιλαμβάνεται στο δείγμα τιμολογίου που αποστέλλεται στο τέλος της παραγγελίας και στο τιμολόγιο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με το προϊόν.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:

Εάν ο αγοραστής πραγματοποιήσει αγορές με πιστωτική κάρτα και με δόσεις, ισχύει ο τρόπος δόσεων που έχει επιλεγεί από τον ιστότοπο. Στις συναλλαγές με δόσεις ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του αγοραστή και της τράπεζας κατόχου της κάρτας. Η ημερομηνία πληρωμής με πιστωτική κάρτα καθορίζεται από τους όρους της σύμβασης μεταξύ της τράπεζας και του αγοραστή. Ο αγοραστής μπορεί επίσης να παρακολουθεί τον αριθμό των δόσεων και των πληρωμών από το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού που αποστέλλεται από την τράπεζα.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:

Ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 7 (επτά) ημερών από την παράδοση των συμβατικών αγαθών/υπηρεσιών στον εαυτό του ή στο πρόσωπο/οργανισμό στην αναγραφόμενη διεύθυνση. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, η εξυπηρέτηση πελατών του πωλητή πρέπει να ειδοποιείται μέσω e-mail ή τηλεφώνου εντός της ίδιας προθεσμίας και τα αγαθά/υπηρεσίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 15 και σύμφωνα με την προκαταρκτική πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.bilteg.com, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης. . Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού, είναι υποχρεωτική η επιστροφή του αρχικού τιμολογίου για τα αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν στον 3ο ή στον αγοραστή. Εντός 7 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, τα αγαθά/υπηρεσίες επιστρέφονται στον αγοραστή και τα αγαθά/υπηρεσίες επιστρέφονται εντός 20 (είκοσι) ημερών. Εάν δεν αποσταλεί το αρχικό τιμολόγιο, ο ΦΠΑ και άλλες νομικές υποχρεώσεις, εάν υπάρχουν, δεν μπορούν να επιστραφούν στον αγοραστή. Το κόστος παράδοσης των αγαθών/υπηρεσιών που επιστρέφονται λόγω του δικαιώματος υπαναχώρησης βαρύνει τον πωλητή.

Για παραγγελίες που γίνονται με ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ, εάν το προϊόν δεν έχει αποσταλεί, μπορείτε να το ακυρώσετε. Εάν το προϊόν έχει αποσταλεί, δεν μπορείτε να το ακυρώσετε. Αφού παραλάβετε το φορτίο, στείλτε το στη διεύθυνση επιστροφής μας χωρίς να ανοίξετε το δέμα. Η εταιρεία μας μπορεί να διεκδικήσει νομικά δικαιώματα από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ βάσει εξ αποστάσεως συμβάσεων για παραγγελίες που δεν παραλαμβάνονται στην πόρτα.

Αλλαγή

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας μέσω τηλεφώνου, e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να αντικαταστήσετε ένα προϊόν που έχετε αγοράσει από τον ιστότοπό μας και πληροί τις προϋποθέσεις για επιστροφή. Εάν το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό/ελαττωματικό, όλα τα έξοδα ανταλλαγής ανήκουν στον αγοραστή.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΓΑΘΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:

Τα αγαθά/υπηρεσίες που δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους είναι αγαθά/υπηρεσίες που αλλοιώνονται γρήγορα και έχουν λήξει, είδη/υπηρεσίες μιας χρήσης, είδη/υπηρεσίες υγιεινής, κάθε είδους λογισμικό και προγράμματα που μπορούν να αντιγραφούν. Επιπλέον, για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σε πάσης φύσεως λογισμικά και προγράμματα, διάφορα μέσα (DVD, CD κ.λπ.), αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών και γραφικής ύλης (toner, cartridge, ταινία κ.λπ.) και καλλυντικών, η συσκευασία των τα αγαθά/υπηρεσίες πρέπει να είναι κλειστά, άθικτα και αχρησιμοποίητα.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση που ο αγοραστής αθετήσει τις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα, ο κάτοχος της κάρτας θα πληρώσει τόκους στο πλαίσιο της σύμβασης πιστωτικής κάρτας που έχει συνάψει η τράπεζα μαζί του και θα είναι υπόχρεος έναντι της τράπεζας. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τράπεζα μπορεί να κινηθεί νομικά. μπορεί να διεκδικήσει τα έξοδα και τις δικηγορικές αμοιβές που θα προκύψουν από τον αγοραστή και σε κάθε περίπτωση, εάν ο αγοραστής αθετήσει λόγω του χρέους του, ο αγοραστής συμφωνεί να πληρώσει τη ζημία και τη ζημία του πωλητή λόγω της καθυστερημένης εκτέλεσης της οφειλής.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ:

Σε διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από την παρούσα σύμβαση, Επιτροπές Διαιτησίας Καταναλωτών μέχρι την αξία που δηλώνεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, Δικαστήρια Καταναλωτών επί της καθορισμένης αξίας. Τα πολιτικά Πρωτοδικεία είναι εξουσιοδοτημένα σε μέρη που δεν μπορούν να βρεθούν.

bottom of page